Tìm từ trái nghĩa với từ thương yêu? A. Thù ghét B. Căm giận C. Lo lắng D. Cả A và B

Câu hỏi trắc nghiệm:

Tìm từ trái nghĩa với từ thương yêu?

A. Thù ghét B. Căm giận C. Lo lắng D. Cả A và B

Giải đáp:

Câu trả lời đúng là D. Cả A và B.

Từ thương yêu là một từ mang ý nghĩa tích cực, thể hiện sự quan tâm, quý mến, gắn bó với một ai đó. Ngược lại, từ thù ghét và căm giận là những từ mang ý nghĩa tiêu cực, thể hiện sự ghét bỏ, căm hận với một ai đó. Do đó, hai từ này là trái nghĩa với từ thương yêu.

Câu trả lời A. Thù ghétB. Căm giận cũng là đúng, nhưng chưa đầy đủ. Vì vậy, câu trả lời D. Cả A và B là chính xác nhất.

Một số câu hỏi trắc nghiệm khác có thể đặt ra với từ thương yêu:

  • Từ trái nghĩa với từ thương yêu là gì?
  • Từ nào sau đây trái nghĩa với từ thương yêu?
  • Trong các từ sau, từ nào trái nghĩa với từ thương yêu nhất?

Những câu hỏi này có thể được sử dụng trong các bài kiểm tra, bài thi để kiểm tra kiến thức của học sinh về từ trái nghĩa.

>>  Every __ piece of equipment was sent to the fire.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *