Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tình trạng của cơ thể thông qua cơ chế

Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tình trạng của cơ thể thông qua cơ chế

  • A. phiên mã và dịch mã.
  • B. tự nhân đôi của ADN.
  • C. tổng hợp ARN.
  • D. sinh tổng hợp prôtêin.

Giải đáp

Đáp án đúng là A

Giải thích chi tiết

Thông tin di truyền trong ADN được lưu trữ dưới dạng trình tự các nucleotit. Để biểu hiện thành tính trạng của cơ thể, thông tin này cần được chuyển sang dạng mà tế bào có thể sử dụng, đó là dạng protein. Quá trình này diễn ra qua hai bước:

  • Phiên mã: Là quá trình tổng hợp ARN dựa trên khuôn mẫu ADN. ARN là phân tử truyền tải thông tin di truyền từ ADN đến ribosom.
  • Dịch mã: Là quá trình tổng hợp protein dựa trên khuôn mẫu ARN. Protein là phân tử cấu trúc và chức năng của tế bào, quyết định tính trạng của cơ thể.

Như vậy, thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua cơ chế phiên mã và dịch mã.

Các đáp án còn lại là sai vì:

  • Tự nhân đôi của ADN: Là quá trình tạo ra các bản sao ADN giống hệt nhau. Quá trình này diễn ra trước mỗi lần phân chia tế bào, giúp duy trì thông tin di truyền cho thế hệ tế bào sau.
  • Tổng hợp ARN: Là quá trình tổng hợp ARN từ khuôn mẫu ADN. Tuy nhiên, ARN không phải là phân tử quyết định tính trạng của cơ thể.
  • Sinh tổng hợp prôtêin: Là quá trình tổng hợp protein từ khuôn mẫu ARN. Tuy nhiên, quá trình này cần thông qua phiên mã, do đó không thể là cơ chế duy nhất biểu hiện thông tin di truyền trong ADN.
>>  My wife is going on her business next week so i have to __ most of the chores around the house

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *