Có mấy tính chất của mối liên hệ phổ biến theo quan điểm của phép biện chứng duy vật?

Theo quan điểm của phép biện chứng duy vật, mối liên hệ phổ biến có ba tính chất cơ bản:

  • Tính khách quan: Mối liên hệ phổ biến tồn tại độc lập với ý thức của con người, không phụ thuộc vào sự nhận thức của con người. Mối liên hệ phổ biến là cái vốn có của bản thân sự vật, hiện tượng, tồn tại khách quan trong thế giới.
  • Tính phổ biến: Mối liên hệ phổ biến là mối liên hệ chung cho tất cả các sự vật, hiện tượng trong thế giới. Mối liên hệ phổ biến tồn tại ở mọi cấp độ, mọi lĩnh vực của thế giới vật chất và tinh thần.
  • Tính đa dạng, phong phú: Mối liên hệ phổ biến có nhiều hình thức, biểu hiện đa dạng, phong phú. Mối liên hệ phổ biến có thể là mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp, mối liên hệ cơ bản hoặc thứ yếu, mối liên hệ đồng nhất hoặc khác biệt, mối liên hệ tương đồng hoặc tương phản,…

Bản chất của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến nói lên rằng: Mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều tồn tại trong mối liên hệ phổ biến, ràng buộc, chi phối lẫn nhau, vận động và biến đổi không ngừng. Mối liên hệ phổ biến là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của thế giới.

Ví dụ về mối liên hệ phổ biến:

  • Mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên: Mối liên hệ giữa các hành tinh trong hệ mặt trời, mối liên hệ giữa các loài sinh vật, mối liên hệ giữa các hiện tượng tự nhiên,…
  • Mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong xã hội: Mối liên hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, mối liên hệ giữa các quốc gia, dân tộc, mối liên hệ giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội,…
  • Mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong tư duy: Mối liên hệ giữa các khái niệm, phạm trù, mối liên hệ giữa các tri thức,…
>>  Every __ piece of equipment was sent to the fire.

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận thức và cải tạo thế giới. Nguyên lý này giúp chúng ta hiểu được bản chất của thế giới, mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới, từ đó có phương pháp đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *